Så här ser Retune AB på det uppdaterade integritetsskyddet

> Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.

> Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.

> Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.

> Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.

Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.

> Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.


Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Retune AB behandlar dina personuppgifter. Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilka typer av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den.

Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvar

Retune AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Kontaktuppgifter
Retune AB
Box 1073

164 25 Kista

E-post: gdpr@retune.se


Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Retune AB samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen. Bland annat när du använder vår hemsida, när du kontaktar oss eller när du anmäler dig till Retune AB:s nyhetsbrev.

 

När du skickar in ett formulär

> Personuppgifter
Namn, e-postadress och telefonnummer.

> Ändamålet med behandlingen
Vi samlar in de uppgifter som behövs för att du till exempel ska kunna delta i en tävling, lämna synpunkter, prenumerera på nyhetsbrev från oss eller vid förfrågan om våra tjänster.

> Rättslig grund för behandlingen
Avtal och samtycke.

> Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

> Avsägande av information från Retune AB
Du kan när som helst välja att avsäga dig mejlutskick från Retune AB genom att kontakta gdpr@retune.se.

 

Enhetsinformation, när du besöker vår hemsida (cookies)

Cookies är små filer som sparas ner på din dator när du går in på en viss webbplats vid godkännande. Cookies består av en liten datamängd med information om vaddu gör när du besöker sidan. Vi använder till exempel cookies för att få en bild av dina preferenser – baserat på tidigare eller nuvarande aktivitet på sajten. Detta gör det möjligt för oss att förse dig med förbättrade tjänster.

> Personuppgifter
Vi använder oss av Google analytics och ett CRM-system som inhämtar information om ditt användande på webbplatsen. Där samlar vi exempelvis in geografisk information, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform, demografi, intresse och beteende.

> Ändamålet med behandlingen
Tillhandahålla, utföra och förbättra tjänster.

> Rättslig grund för behandlingen
Berättigat intresse.

Läs mer om cookies här.

 

Marknadsföring och försäljning

> Personuppgifter
Namn, e-postadress och telefonnummer.

> Ändamålet med behandlingen
Marknadsföra och sälja Retune AB:s tjänster och produkter.

> Rättslig grund för behandlingen
Berättigat intresse.

> Lagringstid
Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

 

Användning av bilder

Retune AB publicerar bilder vid offentliga tillfällen, som t.ex. event, seminarium eller kurser, på hemsida och/eller sociala medier.

> Ändamålet med behandlingen
Marknadsföra Retune AB.

> Rättslig grund för behandlingen
Berättigat intresse. Personerna som är med på bilderna har rättigheter enligt dataskyddsförordningen och har rätt att invända mot användning av bild. Företagets intresse av att publicera bilder kan väga tyngre än det personliga intresset. Retune AB kommer att informera vid t.ex. event om bilder kan komma att användas i marknasföringssyfte.
> Lagringstid
Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till?

Retune AB använder olika leverantörers produkter och tjänster för vår it-infrastruktur. Detta innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Retune AB kan även komma att dela dina personuppgifter till underleverantörer för att kunna leverera avtalad tjänst eller produkt. Underleverantörer och leverantörer är då personuppgiftsbiträden till Retune AB och får bara behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Retune AB kan i vissa fall enligt lag eller dom vara skyldigt att lämna information till myndigheter.


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan personuppgifter i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.


Dina rättigheter

> Rätt till återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

> Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

> Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

> Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.


Frågor

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy så är du välkommen att kontakta oss på gdpr@retune.se.

Du kan även ändra din personliga information genom att mejla oss på gdpr@retune.se.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Scroll to top